shahradsadeghi

اتفاقات بزرگ با گام های کوچک اتفاق می افتند
اینجا قرار است با هم یاد بگیریم، چطوری سرمایه گذاری کنیم که از تورم
جلو بزنیم ثروتمند بشیم نه رویایی بلکه واقعی!

 

shahradsadeghi
اتفاقات بزرگ با گام های کوچک اتفاق می افتند
اینجا قرار است با هم یاد بگیریم، چطوری سرمایه گذاری کنیم
که از تورمجلو بزنیم ثروتمند بشیم نه رویایی بلکه واقعی!