سهم ومعادن

این سهم خوش بنیاد با انتقال حقوقی به حقیقی همراه بوده است، همچنان قدرت خریدار فوق العاده ای در سهم را شاهد هستیم لذا خرید در سر خط در قیمت ۱۰۴۵ تومان بادید نوسان کوتاه مدت و حد زیان ۸۸۰ تومان کاملا منطقی به نظر می رسد.

نهایتا ۱۵ تا ۲۰ درصد پرتفو در این سهم درگیر شود.

نتیجه

سهم از محدوده معرفی شده حدود ۳۰ درصد نوسان داد و برای خروج نیز فرصت زیادی به بازار داد، توجه داشته باشید بعد از ۱۰ درصد سود در نگهداری یا فروش سهم نوسانی مختار هستید.

 

Screenshot 1134